Tuesday, June 10, 2008

HC directed to assess Jaya's security

Court wants police officer to assess Jayalalithaa’s security

Special Correspondent

CHENNAI: The Madras High Court on Monday directed authorities to depute a police officer, not below the rank of a Superintendent, to meet former Chief Minister Jayalalithaa at her residence for gathering information regarding the threat perception to her personal security and assessing the security arrangements provided to her.

The officer should place a detailed report regarding the assessment made before the Security Review Committee to enable the State government to augment the security arrangements and provide sufficient security as found appropriate and necessary.

Disposing of a writ petition by Ms.Jayalalithaa seeking a direction to the authorities to ensure full protection to her at her residence, she being a Z plus protectee with NSG cover, Justice M.Jaichandren said there was no doubt that the respondents — Chief Secretary, Home Secretary, Director-General of Police and the Chennai Police Commissioner — had a duty to perform by providing Ms.Jayalalithaa with sufficient security considering her status as a former Chief Minister and as the Leader of the Opposition in the Assembly.

It was for the respondents to decide the scale of security to be provided to the former Chief Minister after taking into account all necessary factors, including the threat perception as perceived by the petitioner.

Though the State had a duty to protect every citizen, there were some who needed enhanced protection due to their sensitive position or post or the role they played in public life. There could be no doubt that the petitioner deserved sufficient protection, especially in view of the prevalent threat perception as stated by her.

Mr. Justice Jaichandren said Chief Minister, M.Karunanidhi, who had been cited as the fifth respondent in the writ petition, in his personal capacity, was not a necessary or a proper party to the present proceedings. It would not be appropriate for the court to issue a writ of mandamus to him as prayed for. Therefore, the writ petition stood dismissed as against the fifth respondent.

Wealth tax matter

Justice T.Sudanthiram on Monday directed the registry to post the matter relating to wealth tax against Ms. Jayalalithaa for assessment year 1993-94, before some other court after obtaining necessary orders from the Chief Justice, as he had appeared as a defence counsel for a co-accused (V.N. Sudhagaran) in a connected case.

The court had also admitted a criminal revision petition filed by her seeking to set aside the order of a lower court rejecting her petition for discharge from the case, and ordered notice. When the matter came up before Mr. Justice Sudanthiram, he said he felt it inconvenient to hear the case and gave the direction to the registry.

© Copyright 2000 - 2008 The Hindu

Courtesy_
http://www.thehindu.com

Also read the related stories in Dinamani as follows:

Tuesday June 10 2008 00:00 IST

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

ùNuû], _þu 9 : Øu]ôs ØRpYÚm, A§ØL ùTôÕf ùNVXÚUô] ù_VX#RôÜdÏj úRûYlTÓm TôÕLôlûT LôYpÕû\d LiLô¦lTô[o BnÜ ùNnV úYiÓm Guß ùNuû] EVo ¿§Uu\m EjRW®hPÕ.

AYo A°dÏm A±dûL«u A¥lTûP«p RªZL AWÑ TôÕLôl× YZeL úYiÓm G]Üm ùNuû] EVo ¿§Uu\m §eLs¡ZûU EjRW®hÓs[Õ.

EVo ¿§Uu\j§p ù_VX#Rô RôdLp ùNnR Uà®p ᱫÚkRRôYÕ: G]dÏ ®ÓRûXl ×#Ls, ¾®WYô§L°Pm CÚkÕ ªWhPp Es[Õ. G]Õ Åh¥Ûm UoU SToLs AjÕÁ± ÖûZkR NmTYeLs SPkÕs[]. G]úY G]dÏ "CNh ©[v' TôÕLôlûT ØÝûUVôL YZeL RûXûUf ùNVXo, EsÕû\f ùNVXô[o, LôYp Õû\j RûXYo, ùNuû] UôSLW LôYp BûQVô[o, ØRpYo LÚQô¨§ B¡úVôÚdÏ EjRW®P úYiÓm G]d ᱫÚkRôo.

CqYZd¡p ¿§T§ Gm.ù_VfNk§Wu §eLs¡ZûU A°jR ¾ol× ®YWm:

CkR YZd¡p 5-YÕ G§o UàRôWûW (ØRpYo LÚQô¨§) úNoj§ÚlTÕ úRûYVt\ Juß. TôÕLôl× ®`Vj§p AYÚdÏj R²lThP EjRWÜ GÕÜm ©\l©dL Ø¥VôÕ GuTRôp AYÚdÏ G§Wô] Uà RsÞT¥ ùNnVlTÓ¡\Õ.

UàRôWÚdÏ (ù_VX#Rô) "CNh ©[v' TôÕLôlûT ØÝûUVôLÜm, úTôÕUô]RôLÜm YZeL úYiÓm GuTÕ Ht×ûPVÕ.

Øu]ôs ØRpYo, RtúTôÕ NhPl úTWûY G§oLh£j RûXYWôLÜm AYo Es[ôo.

AYÚdÏ "CNh ©[v' TôÕLôl× YZeLlTÓYRôLÜm, úRûYlThPôp áÓRp TôÕLôl× YZeÏYRôLÜm AWÑ Nôo©p ùR¬®dLlThÓs[Õ.

JqùYôÚ Ï¥ULàdÏm TôÕLôlûT Eߧ ùNnYÕ Uô¨X AW£u LPûU. ùTôÕYôrdûL«Ûm EVokR TR®«p Es[YoLÞdÏm CÕ ùTôÚkÕm. AkR YûL«p UàRôWÚm CRtÏj RϧÙûPVYo. AYÚdÏ GkRj RWj§p, Gi¦dûL«p TôÕLôl× YZeL úYiÓm GuTûR Ø¥Ü ùNnV úYi¥VÕ NmTkRlThP A§Lô¬LsRôu. AûR ¿§Uu\úU Ø¥Ü ùNnV Ø¥VôÕ. TôÕLôl× BnÜd ÏÝRôu ¾oUô²dL úYiÓm.

G]úY, ù_VX#Rô®u UàûY RªZL AWÑ T¬º#dL úYiÓm. AW£Pm Es[ BsLs, ùTôÚsLs A¥lTûP«úXô ApXÕ úRûYlTÓYûR Uj§V AWÑ Es°hP CRW Y¯Øû\L°p E¬V AàU§«u úT¬p ùTtú\ô UàRôWÚdÏ A°dL úYi¥VÕ AY£Vm.

UôYhP LôYpÕû\d LiLô¦lTô[o (Gv.©.) ¨ûXdÏ Ïû\VôR LôYpÕû\ A§Lô¬ JÚYûW ¨VªdL úYiÓm. AYo UàRôWûW (ù_VX#Rô) AYÚûPV ÅhÓdÏf ùNuß úS¬p Nk§dL úYiÓm.

CkR EjRWÜ ¡ûPjR 2 YôWjÕdÏs úRûYVô] RLYpLû[j §WhÓYÕPu, UàRôWÚdÏ Es[ ªWhPp Es°hPYtû\d LÚj§p ùLôiÓ AYÚdÏ ùNnV ùYi¥V TôÕLôlûT Ø¥Ü ùNnV úYiÓm.

CÕ Ï±jR ®[dLUô] A±dûLûV TôÕLôl× BnÜd ÏÝ Øu RôdLp ùNnV úYiÓm. ARu ÁÕ Uô¨X AWÑ E¬V SPY¥dûL GÓdL úYiÓm G]j ¾ol©p á\lThÓs[Õ.

Courtesy_
Dinamani

If you have any Font Problem, kindly download the font here:
http://www.dinamani.com/fonts/tmnews.ttf

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Search our Blog here

Google
 

Disclaimer


This Blog Spot is meant for publishing landmark judgments pronounced by the Court of law as we collected from the renowned Dailies, Magazines, etc., so as to create an awareness to the general public and also to keep it as a ready reckoner by them. As such the readers may extend their gratitude towards the Original Author as we quoted at the bottom of each Post under the title "Courtesy/Sources". Furthermore, the Blog Authors are no way responsible for the correctness of the materials published herein and the readers may verify the concerned valuable sources.Followers

Dinamalar | Court News Feed

Dinakaran | Crime News Feed

Labels

Madras High Court (228) supreme court (157) Supreme Court (104) Madurai Bench (60) Advocate (44) High Court (44) tamil nadu (42) Indian Kanoon (41) Delhi High Court (39) Education (31) Pondicherry (31) Divorce (30) Husband (28) Wife (28) consumer forum (23) Lawyers (22) Cr.P.C. (20) Maintenance (20) police (20) Consumer (19) 2013 (16) Judges (16) article (16) the hindu (16) Matrimonial case (15) Hindu Marriage Act (14) AIADMK (13) Bank (13) Cruelty (13) IPC (13) karnataka high court (13) Compensation (12) Criminal cases (12) Jayalalithaa (12) dmk (12) Bar Council of India (11) CJI (11) School (11) Woman (11) election (11) election commission (11) Accident cases (10) Child (10) Kerala High Court (10) Marriage (10) dinamani (10) insurance (10) medical (10) Labour cases (9) MV ACT CASES (9) Madurai (9) Mobile Phone (9) doctors (9) evidence (9) pil (9) tamil nadu bar council (9) tax (9) taxation (9) Cell Phone (8) Examination (8) Frontline (8) Loans (8) Magistrate (8) Rent Control Act (8) State Consumer Disputes Redressal Commission (8) Allahabad high court (7) Bar Council (7) Constitution (7) Domestic Violence Act (7) Gujarat High Court (7) Judgment (7) Negligence (7) Reservation Quota (7) Tenant Landlord (7) bombay high court (7) court (7) new delhi (7) 2012 (6) Andhra Pradesh High Court (6) Civil Judge (6) Complaint (6) Consumer National Commission (6) Dowry (6) Employee (6) Justice G. Rajasuria (6) Muslims (6) Negotiable Instruments Act (6) Notification (6) Railway (6) USA (6) arbitration (6) compassionate (6) madras (6) rape (6) rulings (6) sex (6) Airlines (5) Andhra Pradesh (5) College (5) Copyright (5) Delay (5) Disqualification (5) Employer (5) FIR (5) Karunanidhi (5) Labour Court (5) Madras Family Court (5) Mumbai High Court (5) President (5) Rajiv Gandhi (5) Recruitment (5) Sethusamudram ship canal (5) Student (5) TRAI (5) advertisement (5) appointment (5) deficiency of service (5) editorial (5) fined (5) 2014 (4) BSNL (4) Bigamy (4) CBI (4) Cheque Dishonour Cases (4) Chief Minister of Pondicherry (4) Chief Minister of Tamil Nadu (4) Civil Matters (4) Commissioner of Police (4) Corruption (4) Daughter (4) Death penalty (4) Father (4) Fees (4) Foreigners Act (4) Gazette (4) Hindu (4) Hindu Adoption and Maintenance Act (4) Hospitals (4) Judiciary (4) Justice G.Rajasuria (4) Life Imprisonment (4) Matrimonial House (4) Ministry of Law (4) Minor Child (4) Parents (4) Private Schools (4) RTI Act (4) Ram Sethu project (4) Sexual exploitation (4) Suspension (4) Teachers (4) Tenant (4) Transfer (4) contempt (4) delhi (4) hindustan times (4) karnataka (4) pmk (4) registration department (4) times of india (4) us (4) Actor (3) Adoption (3) Aircraft (3) Assassination (3) Ban (3) Bank Cases (3) CJ (3) Calcutta High Court (3) Cheque (3) Computer (3) Constitution Bench (3) Court Fees (3) Dinakaran (3) Electricity (3) Encroachers (3) Eviction (3) Foreign Law Firms (3) Full Bench Decision (3) HC Advocate Karunanidhi.R (3) Human Rights (3) Human Rights Commission (3) IT Act (3) Income Tax (3) Justice Ashok Kumar (3) Landlord (3) Law Firms (3) Limitation Act (3) MLAs (3) MPs (3) Medicos (3) Motor Vehicle (3) Murder case (3) Muslim (3) NDNC (3) Panchayats Act (3) Patent (3) Prisoner (3) Proterty Act (3) Public Property (3) Punishment (3) RTE Act (3) Ragging (3) Salaries (3) Selection (3) Smoking (3) Strikes (3) Subramanian Swamy (3) Telephone (3) Theft (3) Villupuram (3) Websites (3) Wikipedia (3) Witness (3) Woman Lawyers (3) Workman (3) Youtube (3) girl (3) helmet (3) parliament (3) software (3) stamp act (3) 2007 (2) 5-Judges Bench (2) 99th Constitutional Amendment (2) Aadhaar Card (2) Abortion (2) Absence (2) Acquittal (2) Agitating (2) Agriculture (2) Airport (2) Airtel (2) Amendments (2) Apple (2) Arrest (2) Assault (2) BCCI (2) BCI (2) Britain (2) CBSE (2) CIC (2) CNN IBN (2) CPC (2) CTC (2) Cauvery (2) Cauvery Tribunal Award (2) Chenai Corporation (2) Child Marriage Act (2) Child Witness (2) Cigarette (2) Citizenship (2) Code of Civil procedure (2) Coimbatore (2) Collector (2) Collegium systems (2) Companies Act (2) Complainant (2) Congress (2) Cr.P.C (2) Credit Card (2) DNA Test (2) Damages (2) Date of Birth (2) Dayanidhi Maran (2) District Judges (2) Driving Licence (2) Drugs (2) EVMs (2) Eastern Book Company (2) Enrolment (2) Evening Court (2) Exam Marks (2) Eye-witness (2) Family (2) Family Court (2) Freedom Fighters (2) Fundamental Rights (2) Google (2) Governors (2) Grave crimes (2) HC Calendar (2) Habeas Corpus (2) Haldiram (2) Health Ministry (2) High Courts (2) Himachal Pradesh High Court (2) ICICI (2) ID Act (2) Impeachment (2) Inspector General of Registration (2) Inter-caste (2) Interest (2) Interim Injunction (2) Interim Orders (2) International Arbitration (2) International Court of Justice (2) Internet (2) Job (2) Justice (2) Justice A.K.Ganguly (2) Justice Dinakaran (2) LPG (2) LTTE (2) Law Commission (2) Law Department (2) Lok Adalat (2) Madhya Pradesh High Court (2) Maharashtra (2) Mark Sheets (2) Medi-claim (2) Men (2) Microsoft (2) Municipal Post (2) Municipal Waste (2) Municipality (2) NJAC (2) Nagapattinam (2) Nalini (2) National Highways (2) Nuke Deal (2) Obscenity (2) PTI (2) Patient (2) Patna High Court (2) Penalty (2) Pension (2) Police Reforms Committee (2) Poll freebies (2) Power of Attorney (2) Pregnant (2) Prevention of Corruption Act (2) Prime Minister (2) Property (2) Public Meetings (2) Punjab High Court (2) Punjab and Haryana High Court (2) RBI (2) Registrar (2) Registration Act (2) Release (2) Reserve Bank of India (2) Retired benefits (2) Review (2) Rigorous imprisonment (2) Road (2) SBI (2) SC/ST (2) SHRC (2) Sale (2) Samacheer Kalvi (2) Sanjay Dutt (2) Self-defence (2) Sikkim (2) Sonia Gandhi (2) State Bar Concil (2) State Govts. (2) TADA (2) TNEB (2) Tamil New Year Act (2) Temples (2) Tobacco firms (2) Trafficking (2) University (2) Video (2) Vigilance (2) Vodafone (2) Wages (2) Water (2) West Bengal (2) Woman Judges (2) backlog of cases (2) bail (2) customs duty (2) laptops (2) legislature (2) practitioners (2) service (2) service tax (2) sessions judge (2) tiruchi (2) 100 RUPEE (1) 11 weeks imprisonment (1) 18 Years (1) 2001 (1) 2006 (1) 2009 (1) 2011 (1) 2015 (1) 2016 (1) 2018 (1) 5 Judges Bench (1) 6th Pay Scale (1) AIIMS (1) Aadal Paadal (1) Aadhar Card (1) Aam Aadmi Party (1) Abuse (1) Accountable (1) Act (1) Adjournments (1) Adverse possession (1) Advocate Cyril Mathias Vincent (1) Advocate M.Kumaran (1) Advocate M.S.Maruthupandiyan (1) Advocate P.S.Amalraj (1) Advocates' Welfare Fund Act (1) Agreement (1) Air India (1) Alien Species (1) Allahabad (1) Allergy (1) Allopathy (1) Amusement parks (1) Anbumani Ramadoss (1) Answer Sheets (1) Anti-atrocities law (1) Apartments (1) Appearance (1) Arguments (1) Arrears (1) Arunachal Pradesh (1) Ashok Kumar (1) Assembly Speaker (1) Assets case (1) Association (1) Attendance (1) Attention Please (1) Auditors (1) Australia (1) Autopsy (1) Ayodhya (1) BJP (1) Babri Masjid (1) Baby (1) Baggage missing (1) Bank Account (1) Banners (1) Bar Association (1) Bar Council of Tamil Nadu (1) Batco Roadways' case (1) Bhavani Singh (1) Bhopal gas tragedy (1) Bhullar's mercy plea (1) Big TV (1) Bihar (1) Bihar Prohibition Act (1) Bill (1) Biscuits (1) Black Sea (1) Blackmail (1) Bofors case (1) Bonus (1) Boycott (1) Brain-mapping (1) Brothers (1) Burqa (1) Buses (1) Business Line (1) Bye-laws (1) CAT (1) CEC (1) CITY CIVIL COURT (1) CTV (1) Calcutta (1) Cambodian (1) Camera (1) Canada (1) Cargo Ship (1) Caste (1) Censor Board (1) Central Crime Branch (1) Certificates (1) Chennai (South) Forum (1) Chhattisgarh State Bar Council (1) Chief Judicial Magistrate (1) Chief Justices of India (1) Christian (1) Civic Election (1) Civic Elections (1) Common facilities Block (1) Commonwealth Games Panel (1) Communal harmony (1) Compounding Offences (1) Condoms (1) Contract labour (1) Conversion Formula (1) Cooperative Societies (1) Copying (1) Corporation (1) Corruption cases (1) Cosmetic (1) Costumes (1) Court Buildings (1) Creche (1) Cricket (1) Criminalisation (1) Culcutta High Court (1) Current Tamil Nadu Cases (1) Custodial death (1) DGP (1) DK (1) DMDK (1) DRT (1) Dalits (1) Dasavatharam (1) Daughter-in-law (1) Death (1) Debarring (1) Deccan (1) Defamation (1) Defaulters (1) Degree (1) Departmental Enquiry (1) Derogatory remarks (1) Desertion (1) Designation (1) Destruction (1) Detergent Soap (1) Dharmapuri (1) Directory (1) Disabled person (1) Disconnection (1) Dispensary (1) Disproportionate Assets (1) Don Bosco Matriculation School (1) Don Bosco School (1) Download Links (1) Dozing (1) Dr.Ramadoss (1) Dress Code (1) Driver (1) Drunk driving (1) Dying Declaration (1) EPIC (1) ESI Act (1) EU (1) Education Department (1) Education Loan (1) Elevation (1) Emergency (1) Employment (1) Engineering College (1) Enquiry (1) Entertainment tax (1) Environment (1) European Court (1) Euthanasia (1) Events to Remember (1) Exam Cheaters (1) Exit Polls (1) Experts Committee (1) Expulsion (1) Facebook (1) Fair Criticism (1) False (1) Fat (1) Father's identity (1) Father-in-law (1) Film (1) Fire (1) Flats (1) Flexi Boards (1) Food (1) Framing of Charges (1) France (1) French Civil Code (1) French Regime (1) Fringe Benefit Tax (1) Frivolous Petition (1) GOs (1) Garments (1) Gauhati HC (1) Gender Bias (1) Gingee Court (1) Gingee-TV Malai NH (1) Girlfriend (1) Giving lift in Car is illegal (1) Goa (1) Gondas (1) Goods (1) Goons (1) Government Offices (1) Government Officials (1) Govt. Servants' Conduct Rules (1) Govt. sites (1) Grandchildren (1) Gratuity (1) Green Card (1) Guardian (1) Gubernatorial (1) Gudalur Janmam Estates (1) Guidelines (1) Guilty (1) HC Advocate P.S.Amalraj (1) HIV Patient (1) HRCE Act (1) Hamam Soap (1) Handcuff (1) Haryana (1) Hawkers (1) Heroin (1) Hewlett Packard (1) High Court Bench for Pondicherry (1) Highways (1) Hindu Religious and Charitable Endowment (1) Hindu Succession Act (1) Hindus (1) Hindustan Lever Limited (1) Hindustan Unilever Limited (1) Hoardings (1) Holiday Court (1) Holidays (1) Hostel (1) Hutchison Essar (1) Hyderabad (1) ICJ (1) ICSE (1) IMDT Act (1) IPL (1) IT Tax Tribunal (1) Identity Cards (1) Illegitimate (1) Images (1) Immoral (1) Impotent (1) Imprisonment (1) Incest (1) Infiltrators (1) Interest rates (1) Interview (1) Invalid (1) Investigation (1) Invitation (1) Jammu and Kashmir (1) Jats Reservation (1) Jharkhand (1) Journal Section (1) Judicial Discretion (1) Judicial Officers (1) Judicial Staffs (1) Junction (1) Justice A.P.Shah (1) Justice Bhagwati (1) Justice F.M.Ibrahim Kalifulla (1) Justice G Rajasuriya (1) Justice P.Sathasivam (1) Justice Rajasuriya (1) Juvenile Justice Board (1) K.R.Narayanan (1) K.Veeramani (1) KFC (1) Kabil Sibal (1) Kachatheevu (1) Karaikal (1) Katchativu case (1) Kathi (1) Kerala (1) Kerla (1) Khushboo (1) Kidney (1) Kingfisher (1) Kiran Bedi (1) Kodak (1) LIC (1) Lakes (1) Land Owners (1) Larger Bench (1) Laundry (1) Law College (1) Lawyer Notice (1) Leave (1) Legal Practitioners Act 2010 (1) Leprosy Patient (1) License Fees (1) Lift (1) Links (1) Live-in-relationship (1) Local Bodies (1) Lok Sabha (1) MCOCA (1) MNC (1) Malaria (1) Malaysian Airlines (1) Malpractice (1) Mangalore Express (1) Manupatra (1) Marriage Registration Certificates (1) Married (1) Mediation (1) Medical College issue (1) Meghalaya (1) Mercy Petition (1) Mizoram (1) Mobile Court (1) Money Lending licence (1) Mosquito Bite (1) Mother (1) Movies (1) Mumbai (1) Mutual Consent (1) NDPS Act (1) NDTV (1) NH 31A (1) NHRCs (1) NI Act (1) NOTA (1) NPT (1) NRI (1) NSA Act (1) Nagaland (1) Nallathambi (1) Narco Analysis (1) National Taxation Tribunal (1) Natural Justice (1) Navarasu murder case (1) Negative Voting (1) Nepal (1) News Today (1) Nivedita Sharma (1) No-confidence motion (1) Nominated MLAs (1) Non-Karnataka Vehicles (1) Non-signatory (1) None of the Above (1) Norms (1) North Carolina (1) Notary Public (1) Notifications (1) Nursing College (1) Office Bearers (1) Office-of-profit (1) Official Language (1) Oil Companies (1) Online (1) Oral (1) Ordinance (1) Origin (1) Orissa High Court (1) PBA (1) PD Act (1) PEC (1) PF (1) PHCs (1) PIB (1) PNDT Act (1) PTO (1) Panorama view (1) Parle Marie (1) Partnership (1) Paternity (1) Patta (1) Pending case (1) Policy matters (1) Pondicherry Code (1) Pondicherry Courts (1) Pondicherry Engineering College (1) Pondicherry University (1) Port (1) Possession (1) Post Office (1) Posters (1) Postmortem (1) Power (1) Prabha Sridevan (1) Preamble (1) Premarital sex (1) Press Trust of India (1) Pressure Cooker Symbol (1) Prestige (1) Presumption of Death (1) Prisoners (1) Private (1) Private Defence (1) Prize Draw Contest (1) Profession (1) Profile (1) Promotion (1) Prosecution (1) Protest (1) Provident Fund (1) Public Prosecutor (1) Puducherry Code (1) Pulipaarvai (1) Quash (1) Quattrocchi (1) Quick Links (1) RCOP (1) RDBFI Act (1) RIM (1) RPF (1) Railway Budget (1) Railway Tribunal (1) Railways Act (1) Rajasthan High Court (1) Rajasuria (1) Rajeswari case (1) Rajya Sabha (1) Re-name (1) Recovery (1) Refund (1) Regional SC Bench (1) Registration (1) Regulations (1) Reinstatement (1) Relatives (1) Reliance (1) Religion (1) Religious Functions (1) Remanding (1) Removal (1) Rename (1) Repeal of Local Laws (1) Resident (1) Respondent (1) Retired Judges (1) Retired Staffs (1) Revaluation (1) Rexona Soap (1) Right to Die (1) Right to Information Act (1) Right to Sleep (1) Rin (1) Romania (1) Rural (1) SC/ST Act (1) SMS (1) SPP (1) Sachar Commission (1) Safai Karamchari Andolan case (1) Salary of MPs and MLAs (1) Sanction (1) Saree (1) Satta Padhukappu (1) Scam (1) Secretary (1) Section 102 CPC (1) Section 125(3) (1) Section 66A (1) Sections 499 and 500 (1) Security (1) Senior Advocate (1) Septic Tank (1) Serials (1) Service matters (1) Settlement (1) Sewerage works (1) Shankaracharya case (1) Sheristadar (1) Ship (1) Shivaji Ganesan Statue (1) Sivaji Ganesan Statue (1) Sleeping (1) Soap (1) Son (1) Special Marriages Act (1) Sri Lanka (1) Sri Lanka Supreme Court (1) Sri Meenakshi Sundareswarar Temple (1) Stay Petition (1) Stay of Proceedings (1) Suicide (1) Sukanya (1) Surgery (1) Syllabus (1) T.T.V.Dhinakaran (1) TNPSC (1) TV (1) Tamil Links (1) Telecom (1) Telegraph Act (1) Thanthai Periyar (1) Third Party (1) Thirukural (1) Thirunelveli (1) Three Judges Bench (1) Ticket Bookings (1) Ticket less Journey (1) Tide (1) Time-barred matters (1) Title suit (1) Toronto (1) Trademarks (1) Traffic (1) Transfer Certificate (1) Transport Authority (1) Travels Agent (1) Trees (1) Tripurar (1) Turban law (1) USE Act (1) Ukraine (1) Unauthorised layouts (1) Unauthorised plots (1) Unconstitutional (1) Union Carbide Corporation (1) Union Minister (1) Universities (1) Unruly Advocates (1) Unwed mother (1) Uttarakhand (1) Uttaranchal (1) VAO (1) VRS (1) Vacuum Cleaner (1) Vakalat (1) Vaseline (1) Verbal (1) Video Poker (1) Video-conferencing (1) Vijayakant (1) Visa (1) Voters (1) Voting (1) Wakf (1) Watchman (1) Who's Who (1) Widow (1) Will (1) Word (1) Workmen Compensation Act (1) Wrong Provision (1) Yahoo (1) architects (1) azhagiri (1) british airways (1) churidar (1) deccan herald (1) delh (1) double taxation (1) e-Library (1) eBay (1) eCourt (1) ebc (1) farmers loan waiver (1) germany citizen (1) guideline value (1) guruvayur devaswom (1) hMatrimonial case (1) india (1) law and order (1) nawaz sharif (1) pakistan (1) pakistan supreme court (1) practical lawyer (1) pratiba (1) promise (1) rules (1) sand mining (1) southern districts (1) uk (1) warrants for cash scam (1) தி இந்து (1) தூக்கம் (1)